logo
Quantitative sensory examination of epidural anaesthesia and analgesia in man