ABBOTT
AMERICAN HOME PRODUCTS
ASTRAZENECA
AVENTIS
BAYER
BRISTOL-MYERS SQUIBB
ELI LILLY
GLAXOSMITHKLINE
JOHNSON & JOHNSON
MERCK
PFIZER
PHARMACIA CORPORATION
ROCHE