A Comparison of Problem-Based and Traditional Education on Nursing Students' Locus of Control and Problem-Solving Skills

    loading  Checking for direct PDF access through Ovid

Abstract

PURPOSE:

The purpose of this study is to compare the locus of control and problem-solving skills of nursing students studying with the problem-based learning method with those of nursing students studying with the traditional method.

METHODS:

This is a descriptive and comparative study. For data collection, the Problem-Solving Skills Inventory and the Locus of Control Scale were used. The study sample included 680 nursing students.

CONCLUSIONS:

It was determined that the problem-based learning method was more effective in the development of problem-solving skills and internal locus of control than was the traditional method.

AMAÇ:

Bu çalışmanın amacı probleme dayalı öğrenme modeliyle ve geleneksel yöntemle eğitim gören hemşirelik öğrencilerinde problem çözme becerileri ve kontrol odağının karşılaştırılmasıdır.

YÖNTEM:

Araştırma tanımlayıcı ve karşılaştırmalıdır. Veri toplamada Problem Çözme Becerileri Envanteri ve Kontrol Odağı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 680 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur.

SONUÇ:

Probleme dayalı öğrenme modelinin geleneksel modele göre problem çözme becerilerini ve iç kontrol odağını geliştirilmesi yönünden daha etkili olduğu belirlenmiştir.

Related Topics

    loading  Loading Related Articles