Adaptation of the Sexual Adjustment and Body Image Scale in Turkish Breast Cancer Women

    loading  Checking for direct PDF access through Ovid

Abstract

PURPOSE:

To investigate the validity and reliability of the Sexual Adjustment and Body Image Scale in Turkish breast cancer women.

METHODS:

This is a methodological and cross-sectional study, and included 161 breast cancer women.

RESULTS:

The factor loadings in the exploratory factor analysis ranged from 0.83 to 0.90 for the sexual adjustment scales and ranged from 0.52 to 0.86 for the body image scale. The Cronbach's alpha values were 0.86, 0.83, and 0.89 for the subscales of sexual adjustment and 0.77 and 0.81 for the subscales of body image.

CONCLUSION:

The scale is a valid and reliable tool to evaluate sexual adjustment and body image in Turkish breast cancer women.

AMAÇ:

Meme kanseri tanısı konulan Türk kadınlarında Cinsel Uyum ve Beden İmajı Ölçeği'nin geçerlilik ve güvenirliğini incelemektir.

METHOT:

Bu çalışma 161 meme kanserli kadın ile kesitsel ve metadolojik tipte yapılmıştır.

BULGULAR:

Açıklayıcı faktör analizinde faktör yükleri cinsel uyum ölçeğinde 0.83 ile 0.90, beden imajı ölçeğinde ise 0.52 ile 0.86 arasında değişmektedir. Cinsel uyum ölçeğinin alt boyut cronbach alfa değerleri 0.86, 0.83, 089 iken beden imajı ölçeği alt boyut cronbach alfa değerleri 0.77 ve 0.81 bulunmuştur.

SONUÇ:

Ölçek, Türk meme kanserli kadınların cinsel uyum ve beden imajını değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir ölçektir.

Related Topics

    loading  Loading Related Articles