Microaggressions and Depressive Symptoms in Sexual Minority Youth: The Roles of Rumination and Social Support


    loading  Checking for direct PDF access through Ovid

Abstract

Mental health disparities between sexual minority and heterosexual youth are often explained by discriminatory experiences and rejection. Although many studies focus on explicit victimization, the consequences of subtle, everyday discriminations (“microaggressions”) against sexual minority youth are unknown. With an online study among 267 Dutch sexual minority youth (ages 16–22 years) we investigated indirect associations between sexual orientation microaggression experiences and depressive symptoms through rumination and whether these could be buffered by sexuality-specific support. Microaggression experiences were indirectly related to depressive symptoms, through rumination. We found no buffering effects of support. Findings call for awareness of the potentially negative impact of subtle discriminatory experiences, in addition to explicit discrimination, and the negative mental health outcomes that may develop as a result of ruminative emotion regulation.Verschillen in mentale gezondheid tussen seksuele minderheidsjongeren en heteroseksuele jongeren worden vaak verklaard door discriminatie en ervaren afwijzing. Hoewel veel studies zich richten op expliciete discriminatie, zijn de gevolgen van subtiele, dagelijkse discriminatie (“microaggressie”) van seksuele minderheidsjongeren onbekend. In een online studie onder 267 Nederlandse seksuele minderheidsjongeren (16–22 jaar oud) onderzochten wij de samenhang tussen seksuele microagressie en depressieve symptomen via emotie-regulatie (piekeren) en of deze gebufferd kon worden door sociale steun gericht op seksualiteit. Ervaringen met microaggressie waren indirect gerelateerd aan depressieve symptomen, via piekeren. Daarnaast vonden wij dat sociale steun deze verbanden niet bufferde. De bevindingen vragen om bewustwording van de mogelijk negatieve impact van subtiele discriminerende ervaringen, naast expliciete discriminatie, en de mogelijke negatieve gevolgen voor de mentale gezondheid die ontstaan als gevolg van emotionele dysregulatie zoals piekeren.

    loading  Loading Related Articles